موسسه استاد پژوهش از سال 1390 در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی فردی و سازمانی از قبیل پژوهش های کمی و کیفی، مقاله های داخلی و بین المللی، تحقیقات سازمانی، بیزینس پلن و پایان نامه های دانشجویی در حال فعالیت است. از اصلی ترین فعالیت های موسسه استاد پژوهش انجام پروژه های تحقیقاتی برای سازمان ها است اما از آنجا که بیشترین متقاضیان و مراجعین این موسسه دانشجویان هستند، انجام پژوهش های دانشجویی به یکی از اصلی ترین فعالیت های این موسسه بدل گشته است.